หลักสูตรรถจักรยานยนต์

หลักสูตรมาตรฐาน

เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ (15 ชั่วโมง)

รายละเอียดหลักสูตร (ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก)

- เรียนภาคปฏิบัติ(ขับรถ) 10 ชั่วโมง
- อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เรียน

- อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
- มีพื้นฐานในการขับขี่จักรยานยนต์
- ไม่มีภาวการณ์มองเห็นสีผิดปกติ หรือภาวะตาบอดสี
- ไม่เป็นผู้พิการ

เอกสารที่ต้องใช้

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ : 042-322-500, 094-573-0116, 094-265-4776