หลักสูตรอบรมเพื่อขอต่อใบอนุญาต 1 ชม.

หลักสูตรอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี 1 ชม. เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยผู้เรียนสามารถอบรมที่โรงเรียน แล้วนำใบรับรองที่ได้รับไปยื่นที่กรมการขนส่งเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตได้เลย

คุณสมบัติผู้เรียน

- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประเภทส่วนบุคคล (5 ปี) และใบอนุญาตนั้นกำลังจะสิ้นอายุภายในระยะเวลา 3 เดือน หรือสิ้นอายุแล้วไม่เกิน 1 ปี
- ไม่มีภาวการณ์มองเห็นสีผิดปกติ หรือภาวะตาบอดสี
- ไม่เป็นผู้พิการ

เอกสารที่ต้องใช้

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ : 042-322-500, 094-573-0116, 094-265-4776