หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาต 5 ชม.

หลักสูตรอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี 5 ชม. เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยผู้เรียนสามารถอบรมที่โรงเรียน แล้วนำใบรับรองที่ได้รับไปยื่นที่กรมการขนส่งเพื่อขอสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้เลย

คุณสมบัติผู้เรียน

- อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ (จักรยานยนต์) และ 18 ปีบริบูรณ์ (รถยนต์)
- ไม่มีภาวการณ์มองเห็นสีผิดปกติ หรือภาวะตาบอดสี
- ไม่เป็นผู้พิการ

เอกสารที่ต้องใช้

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ : 042-322-500, 094-573-0116, 094-265-4776