หลักสูตรรถเพื่อการขนส่ง (ท.2/บ.2)

หลักสูตรมาตรฐาน

เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ (30/41 ชั่วโมง)

รายละเอียดหลักสูตร (ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก)

มีใบขับขี่รถยนต์
- เรียนภาคปฏิบัติ(ขับรถ) 20 ชม. และอบรมภาคทฤษฎี 10 ชม. (30 ชั่วโมง)
ไม่มีใบขับขี่รถยนต์
- เรียนภาคปฏิบัติ(ขับรถ) 27 ชม. และอบรมภาคทฤษฎี 14 ชม. (41 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เรียน

- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (บ.2) และ 22 ปีบริบูรณ์ (ท.2)
- ไม่มีภาวการณ์มองเห็นสีผิดปกติ หรือภาวะตาบอดสี
- ไม่เป็นผู้พิการ

เอกสารที่ต้องใช้

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ : 042-322-500, 094-573-0116, 094-265-4776