ผู้ฝึกสอน

รายชื่อผู้ฝึกสอนหลักสูตร "รถยนต์"

นายโสภา บุตรดี
(อ.โส)
นายวิชัย จันทร์หอม
(อ.ชัย)
นายเสน่ห์ บัวผัน
(อ.เหน่)
นายยงยุทธ ทิพมาตย์
(อ.เบิร์ด)
นายชิณณวรรธน์ ขอเหล็กกลาง
(อ.รัน)
นายทรงพล คะเนเร็ว
(อ.ทัศน์)
นายสินสมบัติ พิมพ์ศรี
(อ.โอ๋)
นายชิษณุพงศ์ เคหาไสย
(อ.โต้)
นายนาครินทร์ หลำพงษ์
(อ.แจ้)
นายทองเรี่ยม แสนสุด
(อ.ทอง)
นายสันติ สรวงศิริ
(อ.ติ)
นายลภัส พงษ์ศรีเพ็ชร
(อ.เอ)
นายพรเทพ กันยาบุญ
(อ.ไก่)
นายมณู อัมพะวะศิริ
(อ.ณู)
นายสมบัติ รัตนวงวันดี
(อ.บัติ)
นายวิทยา เนตรกิตติพงศ์
(อ.แต๋ง)
นายธเนศ เนตรกิตติพงศ์
(อ.ธเนศ)

รายชื่อผู้ฝึกสอนหลักสูตร "รถจักรยานยนต์"

นายสุรศักดิ์ บุตรดี
(อ.บอย)
นายศุภมิตร ใหม่โสภา
(อ.อิ๊บ)
นางสาวสุนทรี ภิรมย์พันธ์
(อ.ป้าย)
นางสาวนิยากร พงษาเทศ
(อ.กุ๊ก)

รายชื่อผู้ฝึกสอนหลักสูตร "รถเพื่อการขนส่ง"

นายโสภา บุตรดี
(อ.โส)
นายวิชัย จันทร์หอม
(อ.ชัย)
นายทรงพล คะเนเร็ว
(อ.ทัศน์)
นายชิษณุพงศ์ เคหาไสย
(อ.โต้)
นายพรเทพ กันยาบุญ
(อ.ไก่)
นายสมบัติ รัตนวงวันดี
(อ.บัติ)
นายวิทยา เนตรกิตติพงศ์
(อ.แต๋ง)